Uruchomienie procesu rozpoznania skanu

Prezentacja funkcji Rozpoznaj uruchamiającą kluczowy mechanizm w MiceText.

Funkcja przybliżania i oddalania wczytanego obrazu

Prezentacja działania funkcji powiększenia i pomniejszenia skanu dokumentu.

Funkcja zaznaczania i odznaczania zeskanowanego dokumentu

Prezentacja funkcji Zaznacz oraz Odznacz.

Konfiguracja rozpoznawania skanu dokumentu

Prezentacja sposobu zmiany ustawienia czułości rozpoznawania.

Wybór rozdzielczości zeskanowanego dokumentu

Prezentacja sposobu zmiany rozdzielczości zeskanowanego dokumentu.

Włączanie autokorekcji w zależności od stopnia pochylenia

Prezentacja włączania autokorekcji pochylenia tekstu. Pokazano wpływ funkcji na efektywność kopiowania dokumentów do formy edytowalnej w zależności od stopnia pochylenia zeskanowanego tekstu.

Konfiguracja opcji MiceText

Prezentacja możliwości konfiguracji podświetlenia rozpoznanych znaków. Ponadto zaprezentowano zmiany intensywności podświetlenia oraz sposoby zaznaczania znaków.

Konfiguracja okna poprzez zmianę widoczności

Prezentacja sposobu zmiany wartości Widoczność odpowiadającej za widoczność okna. Właściwość ta jest dostępna w każdym formularzu aplikacji.

Utworzenie zakładki do wybranego katalogu

Prezentacja mechanizmu tworzenia przez użytkownika zakładek do wybranych folderów.

Wybór dostępnych czcionek

Prezentacja wyboru czcionki. Mniejsza liczba wybranych czcionek sprzyja szybszemu i bardziej dokładnemu skopiowaniu obrazu do formy edytowalnej.

Zapisanie rozpoznanego dokumentu w PDF

Prezentacja zapisu tekstu do pliku PDF.

Zapisanie rozpoznanego dokumentu w Open Office Writer

Prezentacja działania umożliwiającego skopiowanie rozpoznanego tekstu do wybranego edytora za pomocą przycisku Wklej do Open Office Writer.

Kopiowanie rozpoznanego tekstu

Prezentacja sposobu kopiowania rozpoznanego tekstu wprost z okna MiceText do dowolnej innej aplikacji na przykładzie Open Office Writer.

Zarządzanie filtrami graficznymi

Prezentacja mechanizmu zarządzania zbiorem filtrów graficznych.

Włączanie zdefiniowanego filtru graficznego

Prezentacja sposobu włączania i wyłączania funkcji filtru graficznego. Efektem włączenia filtru jest modyfikacja otwartego skanu.

Prezentacja Aktywne czcionki pod kursorem

Prezentacja sposobu działania Aktywne czcionki pod kursorem.

Dodanie nowego wzorca znaku

Prezentacja mechanizmu uczenia oraz graficznej korekcji wybieranych wzorców dla zupełnie nowych nieznanych znaków. Prezentowane narzędzia:

  • lupa (przybliżenie/oddalenie zaznaczonego obrazu;
  • wybielający ołówek;
  • funkcja cofnij (pojedynczo ostatnie czynności).

Dopełnieniem przedstawionego procesu dodania wzorca jest opcjonalne skorygowanie jego właściwości.

Dodanie wzorca znaku słabo rozpoznawanego

Prezentacja dwóch podstawowych zagadnień z zakresu mechanizmu douczania sztucznej inteligencji MiceText tj.:

  • automatycznego wykrywania i sugerowania nazwy, stylu oraz rozmiaru wybranego znaku;
  • wpływu włączonych języków na liczbę sugerowanych znaków.

Dopełnieniem przedstawionego procesu dodania wzorca jest opcjonalne skorygowanie jego właściwości.

Mechanizmy usuwania wzorców dodanych podczas douczania MiceText

Prezentacja mechanizmu usuwania zbędnych bądź błędnie dodanych wzorców znaków.

  • Usuń dodane wzorce – wywoływany jest formularz zawierający wszystkie dodane przez użytkownika wzorce znaku. Umożliwia pojedynczo usunięcie każdego z nich;
  • Usuń ten (aktualnie) dodany wzorzec – aktywność przycisku pojawia się tylko wtedy, gdy jest to możliwe.

Funkcja F-Watch – Zarządzanie i tworzenie profili użytkowników

Prezentacja mechanizmu zarządzenia profilami użytkowników w funkcji F-Watch

Funkcja F-Watch – Konfiguracja ustawień Źródła oraz Celu

Prezentacja mechanizmu konfiguracji ustawień Źródła w celu wybrania tylko interesujących typów plików oraz zapisanie rozpoznanego dokumentu zgodnie z profilem.

  • Folder „MiceText – Zrodlo – FWatch” zawiera pliki graficzne będące zapisanymi skanami dowolnych dokumentów;
  • Folder „MiceText – Cel – Fwatch” zawiera wynikowe pliki zapisane w formacie PDF;
  • Zaznaczenie opcji Twórz podfoldery powoduje odtworzenie w folderze „MiceText – Cel – Fwatch” struktury katalogowej z folderu „MiceText – Zrodlo – Fwatch”.

Funkcja F-Watch – Włączanie i zdefiniowanie wyrażenia regularnego

Prezentacja włączania wyrażenia regularnego. Celem stosowania wyrażeń regularnych w MiceText jest automatyzacja wyboru plików spośród dostępnych w folderze źródłowym.

Funkcja F-Watch – Włączenie i zdefiniowanie maski pliku

Prezentacja włączania maski pliku. Celem stosowania uproszczonej maski pliku w MiceText jest automatyzacja wyboru plików spośród dostępnych w folderze źródłowym.